THỐNG KÊ, BÁO CÁO
Báo cáo công tác quản lý và sử dụng đất đai xã Quang Khải đầu năm 2021
20/04/2021 12:00:00

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG.

Xã Quang Khải có tổng diện tích tự nhiên là 657,36 ha.

Trong đó :

- Đất nông nghiệp là : 483,78 ha.

- Đất chuyên dùng là : 173,76 ha.

- Đất chưa sử dụng là : 0.02 ha.

Tổng số hộ sử dụng đất ở là : 1.611 hộ.

Tổng số hộ sử dụng đất nông nghiệp là : 1.747 hộ.

Trong những năm vừa qua công tác quản lý đất đai và sử dụng đất trên địa bàn xã đã đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất theo giai đoạn và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Quản lý và sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt.

Thường xuyên tuyên truyền các quy định của nhà nước về đất đai để nhân dân hiểu và thực hiện.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

UBND xã đã tiến hành triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025 được liêm yết công khai để xin ý kiến trình cấp trên phê duyệt.

Hàng năm lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND huyện.

2. Công tác quản lý và lập hồ sơ địa chính.

Sau năm 2015 xã đã tiến hành hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng ở cả 3 thôn. Nhưng việc quản lý diện tích đất canh tác ngoài đồng vẫn theo hồ sơ đo đạc lập hồ sơ địa chính đất canh tác sau dồn ô đổi thửa năm 2004.

Sau năm 2009 xã đã được tiếp nhận dự án đo đạc cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất khu dân cư cho 21 xã trên địa bàn huyện. Năm 2010, xã đã nhận bàn giao bản đồ hồ sơ đo vẽ ngoài thực địa. Đến nay xã đã có hồ sơ bản đồ địa chính theo dạng số hóa cả đất canh tác và đất ở thổ cư.

Như vậy các loại hồ sơ, tài liệu về công tác Quản lý đất đai trên địa bàn xã hiện có;

- Bản đồ địa chính lập năm 1985 theo chỉ thị 299/TTg của thủ tướng chính phủ.

- Bảo đồ địa chính đo đạc năm 2000 đất ở dân cư để cấp GCNQSD đất.

- Bản đồ địa chính đo đạc đất canh tác sau dồn ô đổi thửa năm 2004.

- Bản đồ địa chính khu dân cư đo đạc năm 2009.

- Các loại sổ mục kê.

3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đất ở nông thôn: Cả xã có 1611 hộ sử dụng đất.

Đến nay đã cấp GCN QSD đất được 1336 hộ đạt 83%.

Còn lại 261 hộ chưa được cấp GCN QSD đất lần đầu.

+ Đất canh tác: Xã tổ chức cấp GCN QSD đất canh tác cho các chủ sử dụng đất canh tác năm 1998 từ đó đến nay qua hai đợt dồn điền đổi thửa năm 2004 và năm 2015 số thửa hiện trạng vị trí đã thay đổi nhưng vẫn chưa cấp GCN QSD đất canh tác.

4. Công tác quản lý đất công điền, công thổ, dồn điền đổi thửa.

Đất công điền, công thổ do UBND xã quản lý. Những năm trước đây phục vụ công tác dồn điền đổi thửa diện tích này ở các thôn dồn về tập trung tại khu chiều trũng xa dân cư, canh tác khó khăn, hiệu quả kinh tế thấp. Hệ thống giao thông, thủy lợi không đảm bảo cho nên trước đây UBND xã đã cho các hộ đấu thầu dài hạn thu sản lượng hàng năm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đào ao, lập vồng. Những năm vừa qua do hiệu quả đầu tư cho trông cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản gặp nhiều rủi ro, thu nhập thấp, không có lãi nên từ năm 2010 đến nay UBND xã đã xét giảm một phần sản lượng cho các hộ.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai chưa liên tục, thường xuyên và rộng rãi dẫn đến còn một số bộ phận chủ sử dụng đất chưa hiểu rõ quy định của pháp luật dẫn đến còn vi phạm hoặc cố tình vi phạm như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Xây dựng nhà trên đất chuyển đổi diện tích lớn hơn quy định, xây dựng mộ chí không nằm trong quy hoạch và xây dựng diện tích lớn mộ chờ. Trong đó có cả một số cán bộ Đảng viên vi phạm dẫn đến việc quản lý nhà nước về đất đai của UBND xã gặp nhiều khó khăn.

- Các ban ngành đoàn thể chưa vào cuộc đồng bộ tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của mình thực hiện pháp luật đất đai dẫn đến còn một số hội viên của các đoàn thể tự ý chuyển mục đích cây trồng trên đất trồng lúa như tự ý đào ao lập vồng, trồng chuối trên đất trồng lúa không nằm trong vùng quy hoạch.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo giai đoạn của những năm trước đây không đồng bộ còn theo nhu cầu của một bộ phận người dân dẫn đến quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất hiệu quả không cao, quy hoạch dàn trải không nề nếp, không đủ tiêu chí (như có vùng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vùng chuyên canh không được quy hoạch đường giao thông, máng tiêu tưới nước dẫn đến đến khó khăn trong việc canh tác nhất là thủy lợi tưới tiêu, nước và giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa, sản phẩm khi sản xuất ra). Nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vùng không lớn dẫn đến trong vùng quy hoạch chuyển đổi vẫn còn xen canh dẫn đến khó khăn cho việc canh tác như vùng chuyển đổi vườn ao vẫn còn gia đình cấy lúa.

- Sau năm 2015 cả xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tại các thôn, xóm đã đề nghị quy hoạch thêm số diện tích đất lúa để quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản. Vì hiện tại các vùng diện tích này cấy lúa hiệu quả thấp dẫn đến đất bỏ hoang nhiều. Khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải dồn đổi thành diện tích lớn nhưng việc chuyển nhượng, chuyển đổi diện tích này khó khăn cho nên có một sô hộ diện tích nhỏ hẹp vẫn thực hiện việc đào ao, lập vồng trồng chuối, thả cá. Một số nơi chưa quy hoạch sang đất chuyển đổi song do gần làng, cấy lúa hiệu quả thấp vẫn có hộ tự ý đào ao hoặc trồng chuối dẫn đến khó khăn cho việc quản lý đất đai và quy hoạch, sử dụng đất không hiệu quả.

Về công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho các chủ sử dụng, hiện tại cả xã còn 261 hộ chưa cấp lý do đa số các chủ sử dụng trước đây khi đo đạc lại diện tích tăng cho nên chưa công nhận diện tích này (diện tích theo số liệu 299 ít, diện tích đo mới lại tăng lên nhiều). Một số chủ sử dụng đất ở đã có giấy chứng nhận năm 2000 nhưng vẫn đề nghị hoặc hỏi GCN QSD đất ở mới vì năm 2008 xã Quang Khải được tiếp nhận dự án đo đạc cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất khu dân cư trong số 21 xã của huyện. Nhưng hiện tại công việc này mới đo đạc xong và bàn giao hồ sơ bản đồ số liệu cho xã quản lý, còn lại chưa có kinh phí để cấp đổi GCN cho các chủ sử dụng đất.

Số chủ sử dụng đất chưa được cấp GCN lần đầu khi lập hồ sơ đề nghị xét cấp GCN còn vướng mắc một số vấn đề như chủ sử dụng đất, diện tích, nguồn gốc đất theo số liệu 299 khác so với hiện tại (như bố, mẹ đã chết, chia diện tích cho các con có người đã cấp năm 2000, còn lại chưa được cấp, anh, em đi làm ăn xã không có mặt để ký kết biên bản hoặc diện tích hiện tại tăng nhiều ….) (Có danh sách các hộ chưa được cấp GCN QSD đất kèm theo).

Việc quản lý và sử dụng diện tích nghĩa trang nhân dân rất khó khăn vì đa số nghĩa trang nhân dân đều hết đất công. UBND xã quy hoạch mở rộng ra đất 03 của các hộ gia đình dẫn đến khó quản lý của các thôn khi gia đình có người thân mất đã chủ động mua ruộng của các hộ có ruộng gần nghĩa địa để chôn cất mà không báo cáo với các ông trưởng, phó thôn.

- Công tác quản lý diện tích ao trong khu dân cư còn tồn tại như quản lý diện tích này giao cho thôn nên một số diện tích các thôn đã giao lâu dài hoặc đấu thầu dài hạn mà diện tích ao trong làng sử dụng lại không hiệu quả và ô nhiễm nặng do nguồn nước thải nên một số hộ gia đình tự ý san lấp, lấn chiếm không được phát hiện kịp thời và xử lý cho nên khó khăn cho việc quản lý nhất là ảnh hưởng đến giao thông và lối tiêu thoát nước của các thôn xóm dẫn đến ô nhiễm môi trường cho dân cư.

IV: NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai hiện hành để cho nhân dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng đất.

- Làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất theo giai đoạn và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Quản lý và sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

- Tập trung triển khai việc xét duyệt lập hồ sơ cấp GCN QSD đất ở lần đầu cho các chủ sử dụng nhất là những hộ không còn vướng mắc, hướng dẫn chủ sử dụng đất có trách nhiệm ký kết để hoàn thiện hồ sơ của gia đình mình trình hội đồng đăng ký đất đai của xã duyệt đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận.

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm sử dụng đất đai nhất là việc vi phạm xây mộ chí không đúng quy định, không nằm trong diện tích quy hoạch của các thôn, xóm, các hộ tự ý đào ao, lập vồng, trồng chuối hoặc cây lâu năm trên đất trồng lúa không được quy hoạch chuyển đổi ở các thôn, xóm.

- Có quy hoạch, kế hoạch cụ thể cho những khu nghĩa trang nhân dân ở các thôn, không còn diện tích đất để hung táng, cát táng. Ngoài việc quy hoạch diện tích cần phải có nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ việc thu hồi đất, những diện tích này để giao cho các thôn quản lý và điều hành việc chôn cất người qua đời, lúc hung táng và sau khi đã cát táng vì hiện tại những khu nghĩa trang nhân dân ở các thôn mới chỉ quy hoạch được diện tích mở rộng ra đất lúa nhưng diện tích này chủ yếu là đất 03 của các hộ gia đình cho nên việc mua, bán chuyển nhượng để chôn cất người qua đời chủ yếu do các gia đình tự thỏa thuận, cán bộ thôn, xóm không nắm được và khó khăn cho việc quản lý, (giải quyết, hòa giải). Những trường hợp tranh chấp về đất đai theo quy định của pháp luật. Xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm về sử dụng đất.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Đảng ủy xã, HĐND xã, UBMTTQ các ban ngành đoàn thể trong xã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã thực hiện đúng quy định pháp luật đất đai sử dụng đất đúng mục đích không vi phạm pháp luật đất đai.

- Cán bộ các ban, ngành đoàn thể trong xã, đại biểu HĐND xã, cấp ủy, chi bộ ở các thôn, thanh tra nhân dân ở các xóm gương mẫu thực hiện tốt việc sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Quan tâm theo dõi phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm trên địa bàn thôn xóm mình, thông báo cho các ông trưởng, phó thôn, UBND xã để ngăn, giải quyết, xử lý. Tránh để các hiện tượng vi phạm tràn lan hoặc xây dựng xong mới báo cáo dẫn đến khó khăn cho việc xử lý (như những hiện tượng xây mộ chờ trên đất 03 của xóm 3 thôn Nhũ tỉnh cuối năm 2015 vừa qua).

- Các ông trưởng, phó thôn tăng cường việc quản lý, giám sát tại địa bàn thôn mình phụ trách. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hiện tượng vi phạm về sử dụng đất (nhất là việc xây dựng mộ chí quá quy định, sai vị trí quy hoạch tự ý trồng cây lâu năm trên đất trông lúa). Đồng thời báo cáo ngay với UBND xã những trườn hợp có tình vi phạm để UBND xã giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ tiếp tục triển khai công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp và đổi GCN QSD đất khu dân cư cho 21 xã trong đó có xã Quang Khải để địa phương thuận tiện trong việc quản lý đất đai nhất là đất ở dân cư và công tác xét cấp GCN QSD đất ở cho các chủ sử dụng đất.

- Đề nghị phòng tài nguyên, môi trường cử cán bộ giúp UBND xã lập hồ sơ xét duyệt các hộ cấp GCN QSD đất lần đầu vì hiện tại còn khó khăn về trình tự xét duyệt nhất là xác định các chủ hộ sử dụng đất và nguồn gốc đất theo hồ sơ 299 và diện tích đất các hộ đã tăng lên do nhiều lý do vì sau nhiều năm sử dụng đất chuyển đổi chủ và chia tách thửa…

- Đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ quyết định công nhận cấp GCN QSD đất cho 8 hộ có đất xen kẹp, UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ năm 2015 để tạo nguồn kinh phí cho địa phương thu hồi giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Đảng Ủy, UBND xã.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 12:43:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 24
Tháng này: 3,980
Tất cả: 49,284