QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
UBND xã Quang Khải xây dựng kế hoạch Triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã Quang Khải
16/08/2021 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH- UBND ngày 08/7/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025”; UBND xã Quang Khải xây dựng kế hoạch triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo.

- Giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải thu gom, vận chuyển ra bãi rác; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi thối, ruồi, muỗi và các dịch bệnh từ rác thải gây ra; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát thải chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

2. Yêu cầu

- Cần xác định việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện.

- Bằng nhiều biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, trong việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện.

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện và duy trì hiệu quả của mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phân công rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức, các ban ngành, đoàn thể nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao. Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả để có thể nhân rộng ra các địa phương khác.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

b) Thường xuyên tuyên truyền cho người dân về công tác vệ sinh môi trường, lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

c) Triển khai thực hiện mô hình tại các hộ gia đình trên địa bàn xã:

Mỗi hộ gia đình tự đào 01 hố có kích thước: Dài x rộng x sâu = 60 cm x 60 cm x 60-80 cm; được hỗ trợ 01 nắp đậy bằng nhựa và 2 gói chế phẩm sinh học.

d) Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 09- 20/8/2021.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện kế hoạch:

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch tới các cấp, các ngành, tới từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; đưa công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải trở thành tiêu chí thi đua của từng thôn, từng tổ chức đoàn thể và từng hộ gia đình. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thường xuyên thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần”; đối với các hộ sản xuất nông nghiệp không được đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch; cần thu gom và bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng vào đúng nơi qui định.

2.2. Phân loại rác thải tại các hộ gia đình:

Hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho nhân dân về phân loại rác thải, phương pháp phân loại rác thải và cách thức xử lý tại các hộ gia đình.

- Rác thải phát sinh hàng ngày tại các hộ gia đình cần được phân loại tại chỗ thành các nhóm như sau:

+ Nhóm hữu cơ dễ phân hủy gồm: Thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, giấy, báo, xác động vật, lông gà, vịt,...

+ Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh.

+ Nhóm còn lại chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại, được lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm yêu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chuyển và xử lý.

2.3. Các biện pháp xử lý:

- Rác hữu cơ bỏ vào hố rác, dùng chế phẩm sinh học để xử lý rác thải, sau một thời gian rác mục và được sử dụng làm phân bón tại các hộ gia đình.

- Rác tái chế (chai thuỷ tinh, chai nhựa, nilon, bìa các tông, thép, dây đồng,...) thu gom, tận dụng để bán.

- Rác vô cơ không xử lý, tái chế được: Thực hiện thu gom, vận chuyển và chôn lấp tại bãi chôn lấp rác tập trung của xã.

2.4. Thu gom, vận chuyển, xử lý

- Các Tổ thu gom rác thải sẽ không thu gom và vận chuyển những loại rác thải hữu cơ của các hộ gia đình.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình phải được phân loại, thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ… phải được phân loại, thu gom; bố trí địa điểm tập kết và phải ký hợp đồng với chủ cơ sở thu gom vận chuyển để đưa đi xử lý theo quy định. Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn, không để rò rỉ, rơi vãi, phát tán bụi, nước, mùi ra môi trường.

3. Kinh phí thực hiện

Để thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình trong toàn xã đảm bảo có hiệu quả, năm 2021 xã Quang Khải được huyện chọn làm mô hình thực hiện thí điểm và được UBND huyện hỗ trợ lần đầu kinh phí mua nắp đậy và chế phẩm sinh học.

Mỗi hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình được hỗ trợ 01 nắp đậy bằng nhựa và 2 gói chế phẩm sinh học.

Ngoài kinh phí hỗ trợ của huyện, căn cứ tình hình thực tế UBND xã sẽ trích kinh phí để hỗ trợ việc triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường:

- Biên soạn tài liệu tuyên tuyền, hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Phối hợp với Hội Phụ nữ xã, các ban ngành đoàn thể xã, các thôn trong việc tuyên truyền, tập huấn; hướng dẫn về phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Tham mưu cho UBND xã thành lập BCĐ thực hiện mô hình; phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn, xóm để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND xã.

2. Hội Phụ nữ xã

- Giao cho Hội Phụ nữ xã là đơn vị đầu mối chủ trì trong việc tiếp nhận, triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã.

- Tổ chức việc đăng ký tham gia thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình và yêu các hộ gia đình tham gia mô hình cam kết thực hiện đúng các quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách làm về phân loại rác, đào hố, sử dụng chế phẩm để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ gia đình tham gia mô hình, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về UBND xã.

2. Các thôn

- Phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ xã trong việc thực hiện triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Chỉ đạo các tổ thu gom rác thải của thôn không thu gom và vận chuyển những loại rác thải hữu cơ của các hộ gia đình; tiếp tục kiện toàn các tổ thu gom rác tại tại thôn mình để đảm bảo duy trì hoạt động có hiệu quả và thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo đúng quy định.

- Theo dõi, phát hiện việc đổ thải chất thải từ các công ty, xí nghiệp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực nông thôn.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường trên địa bàn để nhân dân biết, ủng hộ. Xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự phát tại các khu vực công cộng (ao, hồ, kênh, mương,...), chấm dứt tình trạng vứt rác thải không đúng quy định trên địa bàn.

- Đưa nội dung bảo vệ môi trường, phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình vào hương ước, quy ước của thôn.

3. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khác

- Chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ xã trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch; tuyên truyền đoàn viên, hội viên của mình và nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia mô hình.

- Lập danh sách các đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình đã tham gia mô hình để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, tái sử dụng để giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh hoạt cần phải xử lý.

- Tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải trên địa bàn.

4. Đài truyền thanh xã

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nắm rõ nội dung của kế hoạch, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả.

Thường xuyên tuyên truyền về hiệu quả của mô hình và hướng dẫn các bước thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nêu gương các hộ gia đình làm tốt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã; UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 771
Trước & đúng hạn: 771
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/05/2022 15:22:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968127986 ( Văn phòng HĐND - UBND xã)

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 33
Tháng này: 4,071
Tất cả: 47,154