AN NINH-QUỐC PHÒNG
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Quang Khải
09/09/2023 05:33:32

Ngày 06/9/2023, UBND xã Quang Khải đã ban hành Quyết định số 113/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Quang Khải

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 21 thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo. - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể có thành viên tham gia Ban chỉ đạo và các thôn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có thành viên tham gia Ban chỉ đạo và các thôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo yêu cầu, mục tiêu chung. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định; đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các ban, ngành, đoàn thể có thành viên tham gia Ban chỉ đạo và các thôn. Đề xuất, kiến nghị Đảng ủy, UBND xã những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .
         File đính kèm : 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2562
Trước & đúng hạn: 2562
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 00:14:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Hmail: nguyenducthuan1981@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0