Danh muc TTHC tại UBND xã
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
15/04/2022 02:25:53

1. Thủ tục: Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

a) Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện: Bằng văn bản

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian thực hiện:

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị:

Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu, người có thẩm quyền

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết kiến nghị

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

a) Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến UBND xã và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu;

- Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo UBND xã về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ vào văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị UBND xã xem xét, tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng cho đến khi UBND xã ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

- UBND xã ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

b) Cách thức thực hiện: Bằng văn bản

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản kiến nghị

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời gian thực hiện:

- 07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày;

- 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền (kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chủ đầu tư đối với dự án; bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết kiến nghị

h) Phí, lệ phí:

- Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Không

l) Căn cứ pháp lý:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1063
Trước & đúng hạn: 1063
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 11:32:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG KHẢI - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0362465990 ( Văn phòng HĐND - UBND xã); 0973226494 ( Văn hóa - thông tin )

Email: ducthuan1981tkhd@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 23
Tháng này: 3,979
Tất cả: 49,283