Thủ tục hành chính
ban hành quyết định thành lập Ban biên tập và ban hành quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử xã Quang Khải
Ngày 09/12/2015 UBND xã Quang Khải đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử và Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử xã Quang Khải.
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUANG KHẢI

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Khải, ngàytháng 12năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin xã Quang Khải

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG KHẢI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 665/STTTT-CNTT ngày 09/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương về việc xây dựng Công thông tin điện tử;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Quang Khải gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Xuân -  Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban.

2. Ông: Trần Thanh Hải  -  Phó Bí thư Đảng ủy/Trưởng khối vận - Phó trưởng Ban.

3. Ông: Vũ Văn Huế -  Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng Ban.

4. Ông: Nguyễn Ngọc Quyền - Cán bộ truyền thanh - Thư ký Ban.

5. Bà: Vũ Thị Thảo – HĐ CC Văn phòng Thống kê - Thành viên Ban.

6. Bà: Hoàng Thị Cúc – Công chức Tài chính kế toán xã - Thành viên Ban.

Điều 2. Ban biên tập hoạt động theo Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Quang Khải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Trưởng các ngành, đoàn thể, các khối và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Văn phòng UBND huyện;

- BTV Đảng ủy;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUANG KHẢI

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Khải, ngày tháng năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử

Xã Quang Khải

             

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG KHẢI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử xã Quang Khải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Trưởng các ngành, đoàn thể, các khối và các  cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng UBND huyện;

- BTV Đảng ủy;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thanh Xuân

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ QUANG KHẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Quang Khải

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2015 của Chủ tịch UBND xã)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban biên tập, các thành viên Ban biên tập; việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử xã.....

Điều 2. Mục tiêu cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử

1. Cập nhật và thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về tình hình phát triển KT-VHXH-QPAN và các vấn đề khác trên địa bàn xã.

2. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ, dịch vụ hành chính công trực tuyến trên mạng để phục vụ người dân; Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã.

3. Thông qua Cổng thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế của địa phương.

Điều 3. Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử xã có tên miền là: ………………………………..

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử xã. Ban biên tập được thành lập theo Quyết định số..... ngày....

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

- Tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Cổng thông tin điện tử, phê duyệt các tin, bài trước khi cập nhật lên Cổng thông tin điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Cổng thông tin điện tử trước Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử xã.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức về hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động. Đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND xã biết và có ý kiến chỉ đạo.

Điều 4. Quyền hạn của Ban Biên tập

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết để đưa lên Cổng thông tin điện tử (trừ tài liệu mật không được cung cấp theo quy định của pháp luật).

- Hằng năm dự toán kinh phí hoạt động, chi phí đầu tư trang thiết bị phục vụ trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả.

- Phát triển nội dung, hình thức và công nghệ của Cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều người quan tâm, tham gia và sử dụng Cổng thông tin điện tử.

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban biên tập

1. Ông: Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Biên tập: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban biên tập.

2. Ông: Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy xã, Phó trưởng Ban biên tập: Giúp Trưởng Ban điều hành chỉ đạo cán bộ, công chức thông tin nội dung khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, chịu trách nhiệm kiểm duyệt tất cả các thông tin, bài viết của khối trước khi đưa lên Cổng thông tin điện tử xã.

3. Ông: Vũ Văn Huế – Phó Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng Ban biên tập: Chỉ đạo cán bộ, công chức thông tin nội dung khối Nông nghiệp, Văn hóa – thông tin chịu trách nhiệm kiểm duyệt tất cả các thông tin, bài viết của khối.

Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban biên tập, tổng hợp toàn bộ các nội dung thông tin cần cập nhật trên Cổng thông tin điện tử xã. Thay mặt Trưởng Ban kiểm duyệt và quyết định các nội dung thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử. Khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền, được trực tiếp điều hành các cuộc họp của Ban biên tập.

4. Ông: Nguyễn Ngọc Quyền - Cán bộ truyền thanh – Thư ký Ban biên tập: Chịu trách nhiệm khai thác, tổng hợp, kiểm duyệt các thông tin, bài viết của cộng tác viên, các tin tức, sự kiện, hoạt động trên địa bàn xã để phối hợp với Cán bộ Văn phòng Thống kê cập nhật trên Cổng thông tin điện tử, đồng thời tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã, hỗ trợ cập nhật tin bài trên cổng thông tin;

Định kỳ hàng tháng báo cáo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử về tình hình cập nhật, đưa tin của Cổng thông tin điện tử xã và báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban;

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về nhiệm vụ được giao.

5. Bà: Vũ Thị Thảo – Cán bộ Văn phòng Thống kê, Thành viên Ban biên tập:

Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, bài viết lên Cổng thông tin điện tử; Tham mưu cho Trưởng Ban biên tập điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến, nâng cao giao diện, nội dung của Cổng thông tin điện tử xã.

Thực hiện phân quyền sử dụng cho cán bộ tham gia điều hành, biên tập và cập nhật thông tin theo các mức: quản trị hệ thống, kiểm duyệt, cập nhật, xuất bản tin.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban biên tập về hoạt động chung của Cổng thông tin điện tử.

Cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử; theo dõi bổ sung, điều chỉnh các thủ tục theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cung cấp đầy đủ các mẫu, hồ sơ thuộc quy trình hành chính để in ra giấy phục vụ nhu cầu khai thác thủ tục hành chính của người sử dụng Cổng thông tin điện tử.

Giải đáp, phản hồi các kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính được đăng trên Cổng thông tin điện tử.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về nhiệm vụ được giao.

6. Bà: Hoàng Thị Cúc  - Công chức Tài chính kế toán xã, Thành viên Ban biên tập Chịu trách nhiệm dự toán kinh phí hoạt động, chi phí đầu tư trang thiết bị phục vụ và duy trì hệ thống  trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý. Thực hiện chế độ chi trả nhuận bút cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên.

 

Ngoài ra, các thành viên Ban biên tập thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trú đóng trên địa bàn xã để lấy thông tin (tin, ảnh) kịp thời, chính xác và hiệu quả nhằm phục vụ tin tức được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của xã; Đồng thời tham gia viết bài cho Cổng thông tin điện tử xã.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 6. Chế độ thông tin và bảo mật:

- Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.

- Các thành viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Cổng thông tin điện tử xã.

- Các thành viên Ban biên tập thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật mật khẩu đăng nhập, kịp thời thông báo cho Trưởng ban khi bị đánh cắp mật khẩu.

- Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật: phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật;

Điều 7. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) cung cấp cần phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, không được phép sao chép hay sử dụng bài viết của người khác. Người cung cấp thông tin hay cộng tác viên khi có bài viết gởi Ban biên tập thì chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin của mình cung cấp.

Điều 8. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin

1. Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin: việc cập nhật thông tin được thực hiện hàng ngày. Quy trình cập nhật thông tin do Trưởng Ban biên tập quyết định.

a) Đối với tin tức, sự kiện: không quá 01 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện.

b) Đối với các văn bản, quy định do Ủy ban nhân dân xã ban hành: không quá 01 ngày làm việc sau khi lãnh đạo xã ký ban hành văn bản.

c) Đối với các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo chuyên đề hoặc các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động của xã: không quá 02 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

d) Đối với thông tin thống kê: theo chế độ báo cáo gửi UBND huyện và chế độ báo cáo thống kê hiện hành; thông tin được đăng tải ngay sau khi gửi báo cáo văn bản.

đ) Đối với thông tin trả lời, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, công dân: không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị.

e) Đối với các mục tin khác phải bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác.

Điều 9. Mức hỗ trợ cho công tác quản lý của Ban biên tập và nhuận bút cho các tin, bài được đăng trên Cổng thông tin điện tử xã được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm trong điều kiện nguồn kinh phí có hạn, nhưng cố gắng đảm bảo động viên, khích lệ tinh thần cho Ban biên tập và Cộng tác viên.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và tham gia viết bài cho Cổng thông tin điện tử xã.

2. Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm các nội dung của Quy chế này thì Ban biên tập xem xét mức độ vi phạm để đề nghị có hình thức kỷ luật thích hợp theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Các thành viên Ban biên tập, Cán bộ, công chức xã và Cộng tác viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới hoặc không còn phù hợp thì Ban biên tập tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND xã chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.                                    

 

 

Văn bản đính kèm:
27_QD_BAN_BIEN_TAP_Cong_TTDT_xa (2).doc
 
 
Quay lại   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay19 
 Hôm qua11
 Tuần này47 
 Tất cả23725 
IP: 3.227.2.109